ARKA, a.s.

VEĽKOOBCHOD – KANCELÁRSKE A ŠKOLSKÉ POTREBY

Turbínová 1, 831 04 Bratislava
IČO : 36523496, IČ DPH : SK2020158613
Registrácia: Obchodný register v Nitre, Oddiel: Sa, Vložka č.10028/N
Sídlo: Palatínova 15, 945 01 Komárno, Slovenská republika

Orgán dozoru a dohľadu:
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 02/ 58272 172; 02/58272 104
fax č.: 02/ 58272 170  

 1. Všeobecné ustanovenia

  1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (VOP) upravujú všetky kúpne zmluvy a z nich vyplývajúce a s nimi súvisiace práva a povinnosti medzi spoločnosťou ARKA, a.s., (sídlo: Palatínova 15, 945 01 Komárno, prípadne ďalšie prevádzky, ďalej len „ARKA“) a jej zákazníkmi pri dodávkach kancelárskych a školských potrieb a ďalšieho tovaru na základe objednávky zákazníka doručenej prostredníctvom e-shopu (arka.sk).

  2. VOP sú záväzné pre všetkých zákazníkov, t. j. pre fyzické osoby a právnické osoby. Všetky vzťahy medzi predávajúcim a zákazníkom, ktoré nie sú týmito všeobecnými obchodnými podmienkami upravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. V prípade, ak je zákazník spotrebiteľom v zmysle ustanovenia § 52 ods. 3 Občianskeho zákonníka (ak zákazník nekoná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti), riadia sa vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

  3. VOP nadobúdajú platnosť dňom ich zverejnenia na internetových stránkach spoločnosti ARKA arka.sk, predávajúci si vyhradzuje právo tieto všeobecné obchodné podmienky kedykoľvek upraviť bez predchádzajúceho upozornenia zákazníka. V prípade zmeny VOP platí verzia zverejnená v momente objednávky.

 2. Objednávanie tovaru

  1. Zákazník môže objednávku zaslať poštou, faxom alebo telefonicky, e-mailom alebo prostredníctvom elektronického obchodu na internetových stránkach spoločnosti ARKA na adrese arka.sk.

  2. Zákazník je povinný uviesť v objednávke všetky údaje potrebné pre úspešné vybavenie, doručenie a vyfakturovanie dodávky. Ďalej je povinný uviesť dostatočné kontaktné údaje, umožňujúce v prípade potreby efektívnu komunikáciu medzi kupujúcim a predávajúcim.

  3. Po obdržaní objednávky je spoločnosť ARKA povinná skontrolovať, či dodanie bude možné realizovať v štandardnom dodacom termíne (3 pracovné dni). Ak takéto dodanie nie je možné, dodávateľ bude kontaktovať zákazníka a dohodne nový termín dodávky, prípadne úpravu obsahu objednávky. K uzavretiu kúpnej zmluvy medzi oboma zmluvnými stranami v tomto prípade dôjde až v okamihu upresnenia ponuky zo strany predávajúceho.

  4. K uzatvoreniu kúpnej zmluvy, na základe ktorej spoločnosť ARKA dodá kupujúcemu objednaný tovar (ďalej len "Kúpna zmluva") dochádza na základe návrhu na uzavretie Kúpnej zmluvy, ktorým je záväzná objednávka kupujúceho a zároveň písomného prijatia návrhu na uzavretie Kúpnej zmluvy zo strany spoločnosti ARKA.

  5. Prijatie návrhu na uzavretie Kúpnej zmluvy je včasné písomné vyhlásenie spoločnosti ARKA adresované kupujúcemu, v ktorom spoločnosť ARKA potvrdzuje, že návrh kupujúceho na uzavretie Kúpnej zmluvy prijíma. Pre zamedzenie akýchkoľvek pochybností, za prijatie návrhu na uzavretie Kúpnej zmluvy nie je možné považovať automaticky vygenerovaný e-mail ohľadne prijatia objednávky pod konkrétnym číslom, ale až následný e-mail, ktorým spoločnosť ARKA kupujúcemu potvrdí, že objednaný tovar dodá. Spoločnosť ARKA si vyhradzuje právo stornovať objednávku kupujúceho na tovar v prípade, že spoločnosť ARKA nie je schopná dodať tovar z dôvodu jeho vypredania alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. Spoločnosť ARKA si vyhradzuje právo stornovať objednávku kupujúceho na tovar v prípade, že objednávka nedosiahne minimálnu požadovanú sumu, ktorá postačuje na ekonomické vybavenie objednávky.

 3. Ceny tovaru, splatnosť a platobné podmienky

  1. V elektronickom obchode uvádza predávajúci základné ceny tovaru, pričom cena sa zobrazuje na karte samotného výrobku na adrese arka.sk. Predávajúci si vyhradzuje právo na kontrolu obsahu prijatej objednávky a v prípade nevyhnutných zmien v objednávke, ako napríklad neaktuálna predajná cena zapríčinená chybou systému, aktuálnym kurzom, zmenou ceny u dodávateľa, prípadne nedostupné množstvo tovaru bude zákazník informovaný nasledujúci pracovný deň po zadaní objednávky. Predávajúci je povinný zákazníka informovať o daných zmenách. V prípade ak zákazník nesúhlasí so zmenami v predajnej cene alebo množstve tovaru, môže odstúpiť od zmluvy.

  2. Spôsoby platieb: V hotovosti, alebo kartou pri prevzatí tovaru na pobočke Bratislava, Turbínová 1, Platobnou kartou cez internet, Platba na dobierku (spoplatnená), Platba na účet.

  3. Kupujúci je povinný vykonať úhradu faktúry najneskôr v deň splatnosti uvedený na faktúre v plnej výške. V prípade omeškania úhrady faktúry zo strany kupujúceho vzniká predávajúcemu právo na zvýšenie ceny o penále z omeškania, pričom penále je stanovené vo výške 0,07% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.

  4. Spoločnosť ARKA si vyhradzuje právo vyžadovať od zákazníka, ktorý má neuhradené záväzky po lehote splatnosti alebo mal takéto záväzky opakovane v minulosti, platbu v hotovosti pri dodaní tovaru. V prípade, ak zákazník túto podmienku neakceptuje, vyhradzuje si spoločnosť ARKA právo dodať mu objednaný tovar až po vyrovnaní všetkých záväzkov.

 4. Dodanie tovaru a dodacie podmienky

  1. Spoločnosť ARKA dodá objednaný tovar, ktorý je skladom v požadovanom množstve spravidla do troch pracovných dní od prijatia objednávky v prípade, že objednávka bude predávajúcemu doručená v pracovné dni do 12:00 hodiny. V prípade doručenia objednávky po 12:00 hodine bude tovar dodaný o deň neskôr. Pri dodaní tovaru, ktorý nie je skladom v dostatočnom množstve bude zákazník informovaný.

  2. Dodanie tovaru na jedno miesto dodania je pre zákazníka, ktorého suma za tovar u jednej objednávky presiahla 79,– Euro s DPH, bezplatné. Pre zákazníkov, ktorí majú tovar na ďalší predaj, ide o sumu 100€ bez DPH. V prípade, ak suma za tovar nepresiahne stanovené hodnoty bude spoločnosť účtovať dopravné s platbou na dobierku (v hotovosti) vo výške 5,52 Euro s DPH a pri doprave s platbou vopred bankovým prevodom 4,68 Euro s DPH. Prepravu zabezpečuje spoločnosť Geis Parcel SK s.r.o. Dopravné nebude zákazníkovi účtované, pokiaľ sa bude jednať o čiastočné plnenie alebo o dodatočné vykrytie zákazníkovej objednávky.

  3. Spoločnosť ARKA vystaví zákazníkovi daňový doklad - faktúru, ktorú zákazníkovi odovzdá pri predávaní tovaru. V prípade, ak faktúra obsahuje nesprávne alebo neúplné údaje, je zákazník oprávnený do dátumu splatnosti faktúru vrátiť na opravu – preukázateľným spôsobom doručiť spoločnosti ARKA. V prípade rozdielu v cene zákazníkovi vzniká povinnosť splatnosti podľa novo vystavenej faktúry. Dodaný tovar zostáva až do zaplatenia všetkých vzniknutých pohľadávok z kúpnej zmluvy vlastníctvom predávajúceho.

  4. Zákazník je povinný spoločnosť ARKA neodkladne písomne informovať o akejkoľvek zmene miesta dodania tovaru alebo osoby oprávnenej k prevzatiu tovaru.

 5. Reklamácie a záručná doba

  1. V zmysle ustanovenia § 12 zákona O ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z. z.) má kupujúci právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 7 pracovných dní. Právo vrátiť tovar musí zákazník uplatniť písomne najneskôr posledný deň stanovenej lehoty. Zákazník je povinný vrátiť tovar úplný, s potrebnou dokumentáciu a v originálnom balení. V prípade ak bude tovar poškodený môže predávajúci znížiť cenu o tomu zodpovedajúcu hodnotu. Spoločnosť ARKA je povinná vrátiť kupujúcemu cenu zaplatenú za tovar najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy kupujúcim. Uvedená čiastka bude uhradená na účet kupujúceho v danej lehote, v prípade ak nebude informácia o účte známa, čiastka sa bude evidovať ako kredit uplatniteľný pri ďalšom nákupe.

  2. Na dodávaný tovar je zákazníkovi poskytnutá záručná doba v zmysle Obchodného zákonníka. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom. Práva zo zodpovednosti si vždy musí kupujúci uplatniť v záručnej lehote, inak tieto práva zanikajú. Reklamáciu v rámci záruky treba uplatniť najneskôr v posledný deň záručnej doby.

  3. Pri preberaní tovaru je zákazník povinný vizuálne skontrolovať balenie zásielky a v prípade poškodenia vonkajšieho obalu buď nemusí prebrať daný balík alebo treba balík v prítomnosti kuriéra otvoriť, zistiť stav a v prípade poškodenia vyplniť s kuriérom reklamačný protokol, dať si ho kuriérom podpísať a najlepšie ešte situáciu zdokumentovať fotografiami. Následne s týmito dokumentami si zákazník uplatňuje reklamáciu u nás. Nesprávne množstvo a zjavné chyby tovaru pri dodávke je zákazník povinný reklamovať písomne ihneď, najneskôr však do 48 hodín od prebratia tovaru. V reklamácií je zákazník povinný chyby popísať, poprípade uviesť, ako sa prejavujú a priložiť kuriérom podpísaný reklamačný protokol. Reklamácie je možné nahlásiť nahlásiť písomne na reklamacie@arka.sk , alebo poštou.

  4. Fotografie používané na internetovom obchode arka.sk sa môžu líšiť od skutočnosti, nakoľko sú preberané priamo od dodávateľov. Za vzniknuté nezhody nepreberáme zodpovednosť.

  5. Kupujúci má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na reklamacie@arka.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk.Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

 6. Súhlas Zákazníka so spracovaním osobných údajov

  1. Zákazník udeľuje predávajúcemu súhlas so spracovávaním jeho osobných údajov (meno, priezvisko, obchodná firma, bydlisko, adresa prevádzky, IČO, DIČ, IČ DPH, číslo bankového účtu a pod.) za účelom spracovania faktúry a ostatných obchodných dokladov (príjemka, výdajka, dodací list a pod.) v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky a pri plnom rešpektovaní práva zákazníka.

 7. Záverečné ustanovenia

  1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecne obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená na internetovej stránke obchodu predávajúceho.

  2. V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú podobu.

  3. Na vzťahy neupravené týmito všeobecne obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona č.22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.284/2002 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č.102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzatvorenej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré vznikli medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorým je firma alebo fyzická osoba – podnikateľ, sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.

  4. Tieto všeobecné obchodné podmienky sú platné od 01.08.2014 a sú záväzné pre predávajúceho a kupujúceho, pokiaľ v individuálnej zmluve medzi predávajúcim a kupujúcim nie je uvedené inak.

 8. Všeobecné podmienky pre využitie platobnej metódy Everifin

  1. Zákazník berie na vedomie že portál arka.sk umožňuje uhradiť cenu za objednávaný tovar alebo službu aj prostredníctvom platobnej metódy Everifin. Platobná metóda Everifin predstavuje platobnú iniciačnú službu, na základe ktorej dôjde so súhlasom zákazníka k odoslaniu platobného príkazu na realizáciu platby príslušnej ceny za objednávaný tovar alebo službu do banky zákazníka (ďalej aj len „PIS“).

  2. V prípade, ak zákazník využije pre účely úhrady platobnú metódu Everifin, PIS pre zákazníka poskytne spoločnosť Usability Engineering Center, s.r.o., so sídlom Mikovíniho 8, 917 01 Trnava, IČO: 46 963 774 (ďalej len „UEC“). UEC je oprávneným poskytovateľom PIS na základe licencie od Národnej banky Slovenska č. 100-000-296-557 evidovaným v registri Národnej banky Slovenska tu: https://subjekty.nbs.sk/entity/3999/. Kontaktné údaje na UEC sú nasledovné:

   1. adresa prevádzkarne: Mikovíniho 8, 917 01 Trnava, IČO: 46 963 774
   2. e-mail: info@everifin.sk
   3. web: everifin.sk
  3. Orgánom dohľadu nad poskytovaním služby PIS zo strany UEC je Národná banka Slovenska so sídlom Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava. Kontaktné údaje na orgán dohľadu sú:

   1. e-mail: info@nbs.sk
   2. telefónne číslo: 02/5787 1111
  4. V prípade, ak si zákazník v súvislosti s úhradou na portáli arka.sk vyberie ako platobnú metódu PIS, UEC ako poskytovateľ PIS zabezpečí automatizované vyplnenie príslušných platobných údajov do elektronického formuláru pre účely odoslania PO banke zákazníka, v ktorej má zákazník vedený platobný účet. Zákazník potvrdí správnosť platobných údajov a súhlas s odoslaním PO svojej banke kliknutím na príslušné tlačidlo. Okamihom vyjadrenia súhlasu v zmysle predchádzajúcej vety vzniká medzi zákazníkom a UEC zmluva o poskytnutí jednorazovej platobnej služby.

  5. Po vyjadrení súhlasu zákazníka s odoslaním PO v zmysle predchádzajúceho bodu tohto článku UEC ako poskytovateľ PIS predloží do zákazníkom určenej banky prostredníctvom internetu PO na realizáciu platobnej operácie spočívajúcej v prevode finančných prostriedkov vo výške príslušnej ceny z určeného platobného účtu zákazníka na platobný účet príjemcu platby. Od predloženia PO banke zákazníka sa spracovanie PO riadi podmienkami príslušnej banky zákazníka. UEC nezodpovedá za výsledok spracovania PO ani za dátum zrealizovania (vysporiadania) platobnej operácie v zmysle PO, okrem prípadov uvedených v bode 11 tohto článku.

  6. Pre účely autentifikácie zákazníka bude zákazník požiadaný na uskutočnenie postupu podľa inštrukcií príslušnej banky zákazníka, v ktorej má zákazník vedený platobný účet, prostredníctvom ktorého sa má realizovať platobná operácia v zmysle predkladaného PO. Autentifikácia zákazníka (vrátane silnej autentifikácie) bude vykonaná buď prostredníctvom presmerovania na internetový portál príslušnej banky zákazníka (zabezpečeného priamo zákazníkovou bankou) alebo prostredníctvom presmerovania na internetový portál UEC (zabezpečeného UEC) alebo bude vykonaná priamo na portáli arka.sk (čo zabezpečí prevádzkovateľ tohto portálu), a to v súlade s predchádzajúcou vetou. V závislosti od konkrétneho postupu pri autentifikácii zákazníka UEC môže v súvislosti s poskytnutím PIS získať určité identifikačné údaje zákazníka aj keď nebude realizovať osobitnú autentifikáciu zákazníka.

  7. Po predložení PO banke zákazníka v zmysle bodu 4 tohto článku bude UEC informovať zákazníka o tom, či banka zákazníka PO prijala alebo odmietla, a to bezodkladne po tom, ako UEC obdrží túto informáciu od banky zákazníka (ako poskytovateľa platobnej služby spočívajúcej vo vykonaní platobnej operácie v zmysle PO).

  8. Poskytovanie PIS zo strany UEC prostredníctvom portálu arka.sk je pre zákazníka bezodplatné.

  9. Maximálna lehota na vykonanie PIS na základe súhlasu zákazníka je 2 pracovné dni

  10. V prípade konverzie mien medzi platobným účtom zákazníka a platobným účtom predávajúceho sa použije štandardný výmenný kurz banky zákazníka.

  11. UEC zodpovedá za to, že v rámci poskytovania PIS zákazníkovi nebude poskytovanie PIS ovplyvnené technickými chybami a že PO bude príslušnej banke zákazníka predložený včas a so správnym obsahom.

  12. Zákazník berie na vedomie, že samotnú platobnú operáciu v zmysle predloženého PO realizuje príslušná banka, ktorá pre zákazníka vedie platobný účet. Realizácia platobnej operácie sa tak riadi podmienkami príslušnej banky ako poskytovateľa platobných služieb, ktorý vedie platobný účet zákazníka. Za úspešné, včasné a správne zrealizovanie platobnej operácie v súlade so zákonom zodpovedá jednotlivá príslušná banka zákazníka.

  13. UEC nenesie zodpovednosť za žiadnu škodu, ktorá by mohla vzniknúť zákazníkovi tým, že nemôže v určitom okamihu využiť PIS.

  14. UEC nie je oprávnená posudzovať, či je zákazník oprávnený uskutočňovať platobné operácie na ťarchu platobného účtu, ktorý zákazník v súvislosti s využitím platobnej metódy Everifin urči.

  15. Zákazník pred udelením súhlasu na poskytnutie PIS potvrdzuje, že sa oboznámil s informáciou o spracúvaní osobných údajov zo strany UEC dostupnou na webe https://www.everifin.com/sk/privacy-policy

  16. UEC po uskutočnení PIS na základe súhlasu zákazníka poskytne zákazníkovi:

   1. potvrdenie o úspešnom predložení PO od poskytovateľa platobných služieb, ktorý vedie platobný účet (banky zákazníka),
   2. odkaz umožňujúci zákazníkovi identifikovať platobnú operáciu ako aj všetky informácie získané spolu s platobnou operáciou,
   3. sumu platobnej operácie,
   4. informáciu, že ide o operáciu bez poplatku pre UEC.
  17. Právne vzťahy vzniknuté zo zmluvy o poskytnutí jednorazovej platobnej služby medzi zákazníkom a UEC alebo s touto zmluvou súvisiace sa riadia slovenským právnym poriadkom.

  18. Vecne a miestne príslušné na prejednávanie všetkých a akýchkoľvek sporov, ktoré môžu súvisieť so zmluvou o poskytnutí jednorazovej platobnej služby medzi zákazníkom a UEC vrátane jej platnosti, sú príslušné všeobecné súdy Slovenskej republiky s výnimkou prípadu, kedy je zákazník v postavení spotrebiteľa, kedy sa právomoc súdov určí podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.

  19. Zákazník je oprávnený uplatniť akúkoľvek reklamáciu PIS voči UEC písomne na adrese sídla UEC alebo e-mailom na e-mailovú adresu UEC uvedenú v bode 2 týchto všeobecných podmienok. Bližší postup pri uplatňovaní reklamácií voči UEC je upravený v reklamačnom poriadku UEC, s ktorým sa zákazník oboznámil pred vyjadrením súhlasu s poskytnutím PIS. Reklamačný poriadok je dostupný na webe: https://www.everifin.com/sk/return-policy

Načítanie...