Tento eshop používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýze návštevnosti súbory cookie.

Více informací
Přijmout všechny cookies Personalizovat
Přijmout zvolené cookies

Kategórie

Nové produkty

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti ARKA, a.s., Palatínova 15, 945 01 Komárno

 
ARKA, a.s.
VEĽKOOBCHOD – KANCELÁRSKE A ŠKOLSKÉ POTREBY

Turbínová 1, 831 04 Bratislava
IČO : 36523496, IČ DPH : SK2020158613
Registrácia: Obchodný register v Nitre, Oddiel: Sa, Vložka č.10028/N
Sídlo: Palatínova 15, 945 01 Komárno, Slovenská republika


Orgán dozoru a dohľadu:
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 02/ 58272 172; 02/58272 104
fax č.: 02/ 58272 170
 
I. Všeobecné ustanovenia
 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (VOP) upravujú všetky kúpne zmluvy a z nich vyplývajúce a s nimi súvisiace práva a povinnosti medzi spoločnosťou ARKA, a.s., (sídlo: Palatínova 15, 945 01 Komárno, prípadne ďalšie prevádzky, ďalej len „ARKA“) a jej zákazníkmi pri dodávkach kancelárskych a školských potrieb a ďalšieho tovaru na základe objednávky zákazníka.
 2. VOP sú záväzné pre všetkých zákazníkov, t. j. pre fyzické osoby a právnické osoby. Všetky vzťahy medzi predávajúcim a zákazníkom, ktoré nie sú týmito všeobecnými obchodnými podmienkami upravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. V prípade, ak je zákazník spotrebiteľom v zmysle ustanovenia § 52 ods. 3 Občianskeho zákonníka (ak zákazník nekoná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti), riadia sa vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
 3. VOP nadobúdajú platnosť dňom ich zverejnenia na internetových stránkach spoločnosti ARKA http://www.arka.sk, predávajúci si vyhradzuje právo tieto všeobecné obchodné podmienky kedykoľvek upraviť.
 4. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim a tieto sú prístupné na internetovej stránke predávajúceho.
II. Objednávanie tovaru
 1. Zákazník môže objednávku zaslať poštou, faxom alebo telefonicky, e-mailom alebo prostredníctvom elektronického obchodu na internetových stránkach spoločnosti ARKA na adrese www.arka.sk.
 2. Zákazník je povinný uviesť v objednávke nasledujúce údaje: obchodné meno alebo priezvisko, sídlo/bydlisko, IČO, DIČ, IČ DPH, kontakt (telefón, fax, e-mailovú adresu), kód objednávaného tovaru podľa katalógu, prípadne aj jeho popis, množstvo objednávaného tovaru, adresu miesta dodania tovaru, ak toto miesto nie je totožné s adresou sídla/bydliska kupujúceho, termín dodania tovaru, ak je tento odlišný než je uvedené vo VOP, meno, priezvisko a podpis oprávnenej osoby (zákazník), prípadne odtlačok pečiatky zákazníka, meno a priezvisko osoby oprávnenej k prevzatiu dodávaného tovaru (v prípade neuvedenia tohto údaju bude k prevzatiu dodávaného tovaru oprávnený zákazník, poprípade akýkoľvek jeho zamestnanec.
 3. Po obdržaní objednávky je spoločnosť ARKA povinná skontrolovať, či je požadovaný tovar na sklade v dostatočnom množstve. So skutočnosťou, ak požadovaný tovar nebude na sklade v požadovanom množstve alebo jeho dodanie bude možné realizovať v dlhšom dodacom termíne ako je 48 hodín, bude zákazník upovedomený emailom alebo telefonicky. K uzavretiu kúpnej zmluvy medzi oboma zmluvnými stranami v tomto prípade dôjde až v okamihu upresnenie ponuky zo strany predávajúceho.
 4. K uzatvoreniu kúpnej zmluvy, na základe ktorej spoločnosť ARKA dodá kupujúcemu objednaný tovar (ďalej len "Kúpna zmluva") dochádza na základe návrhu na uzavretie Kúpnej zmluvy, ktorým je záväzná objednávka kupujúceho a zároveň písomného prijatia návrhu na uzavretie Kúpnej zmluvy zo strany spoločnosti ARKA.
 5. Prijatie návrhu na uzavretie Kúpnej zmluvy je včasné písomné vyhlásenie spoločnosti ARKA adresované kupujúcemu, v ktorom spoločnosť ARKA potvrdzuje, že návrh kupujúceho na uzavretie Kúpnej zmluvy prijíma. Pre zamedzenie akýchkoľvek pochybností, za prijatie návrhu na uzavretie Kúpnej zmluvy nie je možné považovať automaticky vygenerovaný e-mail ohľadne prijatia objednávky pod konkrétnym číslom, ale až následný e-mail, ktorým spoločnosť ARKA kupujúcemu potvrdí, že objednaný tovar dodá. Spoločnosť ARKA si vyhradzuje právo stornovať objednávku kupujúceho na tovar v prípade, že spoločnosť ARKA nie je schopná dodať tovar z dôvodu jeho vypredania alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. Spoločnosť ARKA si vyhradzuje právo stornovať objednávku kupujúceho na tovar v prípade, že objednávka nedosiahne minimálnu požadovanú sumu, ktorá postačuje na ekonomické vybavenie objednávky.
III. Ceny tovaru, splatnosť a platobné podmienky
 1. V elektronickom obchode uvádza predavajúci základné ceny tovaru, pričom cena sa zobrazuje na karte samotného výrobku na adrese http://www.arka.sk. Predajca si vyhradzuje právo na kontrolu obsahu prijatej objednávky a v prípade nevyhnutných zmien v objednávke ako je neaktuálna predajná cena, ktorá je zapríčinená chybou systému, aktuálnym kurzom, zmenou ceny u dodávateľa, prípadne nedostupné množstvo tovaru bude zákazník informovaný do 24 hodín od zadania objednávky. Predajca je povinný zákazníka informovať o daných zmenách. V prípade ak zákazník nesúhlasí so zmenami v predajnej cene alebo množstve tovaru môže odstúpiť od zmluvy.
 2. Spôsoby platieb: V hotovosti, alebo kartou pri prevzatí tovaru na pobočke Bratislava a Komárno, Platobnou kartou cez internet, Platba na dobierku (spoplatnená), Platba na účet.
 3. Kupujúci je povinný vykonať úhradu faktúry najneskôr v deň splatnosti uvedený na faktúre v plnej výške. V prípade omeškania úhrady faktúry zo strany kupujúceho vzniká predávajúcemu právo na zvýšenie ceny o penále z omeškania, pričom penále je stanovené vo výške 0,05% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.
 4. Spoločnosť ARKA si vyhradzuje právo vyžadovať od zákazníka, ktorý má neuhradené záväzky po lehote splatnosti alebo mal takéto záväzky opakovane v minulosti, platbu v hotovosti pri dodaní tovaru. V prípade, ak zákazník túto podmienku neakceptuje, vyhradzuje si spoločnosť ARKA právo dodať mu objednaný tovar až po vyrovnaní všetkých záväzkov.
IV. Dodanie tovaru a dodacie podmienky
 1. Spoločnosť ARKA dodá objednaný tovar, ktorý je skladom v požadovanom množstve spravidla do troch pracovných dní od prijatia objednávky v prípade, že objednávka bude predávajúcemu doručená v pracovné dni do 12:00 hodiny. V prípade doručenia objednávky po 12:00 hodine bude tovar dodaný o deň neskôr. Pri dodaní tovaru, ktorý nie je skladom v dostatočnom množstve bude zákazník informovaný.
 2. Dodanie tovaru na jedno miesto dodania je pre zákazníka, ktorého suma za tovar u jednej objednávky presiahla 50,– Euro s DPH, bezplatné. Pre zákazníkov, ktorí majú tovar na ďalší predaj, ide o sumu 100€ bez DPH. V prípade, ak suma za tovar nepresiahne stanovené hodnoty bude spoločnosť účtovať dopravné s platbou na dobierku (v hotovosti) vo výške 4,60 Euro s DPH a pri doprave s platbou vopred bankovým prevodom 3,90 Euro s DPH. Prepravu zabezpečuje spoločnosť Geis Parcel SK s.r.o.. Dopravné nebude zákazníkovi účtované, pokiaľ sa bude jednať o čiastočné plnenie alebo o dodatočné vykrytie zákazníkovej objednávky.
 3. Spoločnosť ARKA vystaví zákazníkovi daňový doklad - faktúru, ktorú zákazníkovi odovzdá pri predávaní tovaru. V prípade, ak faktúra obsahuje nesprávne alebo neúplné údaje, je zákazník oprávnený do dátumu splatnosti faktúru vrátiť na opravu – preukázateľným spôsobom doručiť spoločnosti ARKA. V prípade rozdielu v cene zákazníkovi vzniká povinnosť splatnosti podľa novo vystavenej faktúry. Dodaný tovar zostáva až do zaplatenia všetkých vzniknutých pohľadávok z kúpnej zmluvy vlastníctvom predávajúceho.
 4. Zákazník je povinný spoločnosť ARKA neodkladne písomne informovať o akejkoľvek zmene miesta dodania tovaru alebo osoby oprávnenej k prevzatiu tovaru.
V. Reklamácie a záručná doba
 1. V zmysle ustanovenia § 12 zákona O ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z. z.) má kupujúci právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 7 pracovných dní. Právo vrátiť tovar musí zákazník uplatniť písomne najneskôr posledný deň stanovenej lehoty. Zákazník je povinný vrátiť tovar úplný, s potrebnou dokumentáciu a v originálnom balení. V prípade ak bude tovar poškodený môže predávajúci znížiť cenu o tomu zodpovedajúcu hodnotu. Spoločnosť ARKA je povinná vrátiť kupujúcemu cenu zaplatenú za tovar najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy kupujúcim. Uvedená čiastka bude uhradená na účet kupujúceho v danej lehote, v prípade ak nebude informácia o účte známa, čiastka sa bude evidovať ako kredit uplatniteľný pri ďalšom nákupe.
 2. Na dodávaný tovar je zákazníkovi poskytnutá záručná doba v zmysle Obchodného zákonníka. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom. Práva zo zodpovednosti si vždy musí kupujúci uplatniť v záručnej lehote, inak tieto práva zanikajú. Reklamáciu v rámci záruky treba uplatniť najneskôr v posledný deň záručnej doby.
 3. Pri preberaní tovaru je zákazník povinný vizuálne skontrolovať balenie zásielky a v prípade poškodenia vonkajšieho obalu buď nemusí prebrať daný balík alebo treba balík v prítomnosti kuriéra otvoriť, zistiť stav a v prípade poškodenia vyplniť s kuriérom reklamačný protokol, dať si ho kuriérom podpísať a najlepšie ešte situáciu zdokumentovať fotografiami. Následne s týmito dokumentami si zákazník uplatňuje reklamáciu u nás. Nesprávne množstvo a zjavné chyby tovaru pri dodávke je zákazník povinný reklamovať písomne ihneď, najneskôr však do 48 hodín od prebratia tovaru. V reklamácií je zákazník povinný chyby popísať, poprípade uviesť, ako sa prejavujú a priložiť kuriérom podpísaný reklamačný protokol. Reklamácie je možné nahlásiť nahlásiť písomne na reklamacie@arka.sk , alebo poštou.
 4. Fotografie používané na internetovom obchode http://www.arka.sk sa môžu líšiť od skutočnosti, nakoľko sú preberané priamo od dodávateľov. Za vzniknuté nezhody nepreberáme zodpovednosť.
 5. Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na reklamacie@arka.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk.Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.
VI. Súhlas Zákazníka so spracovaním osobných údajov
 1. Zákazník udeľuje predávajúcemu súhlas so spracovávaním jeho osobných údajov (meno, priezvisko, obchodná firma, bydlisko, adresa prevádzky, IČO, DIČ, IČ DPH, číslo bankového účtu a pod.) za účelom spracovania faktúry a ostatných obchodných dokladov (príjemka, výdajka, dodací list a pod.) v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky a pri plnom rešpektovaní práva zákazníka.
VII. Záverečné ustanovenia
 1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecne obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená na internetovej stránke obchodu predávajúceho.
 2. V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú podobu.
 3. Na vzťahy neupravené týmito všeobecne obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občiankého zákonníka, Zákona č.22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.284/2002 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č.102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzatvorenej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré vzdnikli medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorým je obchdoná alebo fyzická osoba – podnikateľ, sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchdoného zákonníka.
 4. Tieto všeobecné obchodné podmienky sú platné od 01.08.2014 a sú záväzné pre predávajúceho a kupujúceho, pokiaľ v individuálnej zmluve medzi predávajúcim a kupujúcim nie je uvedené inak.

QR kód

Naposledy navštívené

Žiadne produkty

Menu